.

TCB

1. Nhấp vào đăng nhập

2. (1) Hãy điền vào tên đăng nhập và mật khẩu
    (2) Nhấp vào đăng nhập

3. (1) Nhấp vào chuyển tiền
    (2) Nhấp vào chuyển trong TCB

4. (1) Nhấp vào chọn tài khoản chuyển tiền
    (2) Điền số tk của người thụ hưởng
    (3) Điền số tiền và nội dung chuyển tiền
    (4) Nhấp vào thực hiện

5. (1) Hãy xác nhận lại thông tin chuyển khoản là chính xác
    (2) Nhấp vào thực hiện

6. (1) Hãy điền mật khẩu
    (2) Nhấp vào xác thực