.

BIDV

1-1. Điền vào tên đăng nhập.
1-2. Điền vào mật khẩu.
1-3. Nhấp vào đăng nhập.

2. Chọn danh mục chuyển tiền.
Chọn chuyển khoản trong nội bộ BIDV

3-1. Chọn tài khoản chuyển tiền.
3-2. Điền vào số tài khoản thụ hưởng.
3-3. Điền vào số tiền chuyển và nội dung chuyển khoản.
3-4. Nhấp vào chuyển tiền.

4-1. Xác nhận lại thông tin chuyển khoản.
4-2. Nhấp vào xác nhận chuyển.

5-1. Hãy điền mã xác thực.
5-2. Nhấp vào xác nhận.