.

ACB

1. Nhấp vào đăng nhập

2. (1) Hãy điền tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực
    (2) Nhấp vào đăng nhập

3. (1) Nhấp vào chuyển tiền
    (2) Nhấp vào chuyển khoản trong ACB

4. (1) Hãy nhấp vào và chọn tk trích tiền
    (2) Điền số tk của người thụ hưởng
    (3) Điền vào số tiền và nội dung giao dịch
    (4) Nhấp vào chuyển khoản ngay
    (5) Lựa chọn phương thức xác thực
    (6) Nhấp vào đồng ý

5. (1) Hãy nhập mật khẩu đăng nhập và mật khẩu OTP
    (2) Nhấp vào xác nhận