.

VIB

1. Hãy điền tên đăng nhập,mật khẩu,nhấp vào đăng nhập.

2. Chọn mục chuyển tiền nội địa.

3. (1) Phạm vi chuyển tiền chọn đến tài khoản VIB
    (2) Nhấp vào chọn tài khoản khác điền số tài khoản người hưởng
    (3) Điền số tiền chuyển,nội dung chuyển tiền
    (4) Nhấp tiếp tục

4. (1) Xác nhận lại thông tin chuyển tiền
    (2) Nhấp vào lấy mã OTP ( qua điện thoại)
    (3) Điền mã OTP
    (4) Nhấp vào mục chuyển tiền