.

SCB

1. Hãy điền tên đăng nhập, mã xác nhận.
Nhấp vào đăng nhập.

2-1. Hãy xác nhận hình ảnh.
2-2. Hãy điền mật khẩu đăng nhập.
2-3. Nhấp vào đăng nhập.

3-1. Nhấp vào giao dịch.
3-2. Nhấp vào chuyển tiền.
3-3. Chọn chuyển khoản trong Sacombank.

4-1. Chọn tài khoản chuyển.
4-2. Nhấp vào nhận bằng tài khoản.
4-3. Điền vào tài khoản người thụ hưởng.
4-4. Điền vào số tiền, diễn giải.
4-5. Nhấp vào tiếp tục.

5-1. Hãy xác nhận lại thông tin chuyển khoản là chính xác.
5-2. Điền mã xác thực OTP.
5-3. Nhấp vào gửi.