.

VTB

1. Nhấp vào đăng nhập

2. (1) Hãy điền vào tên đăng nhập và mật khẩu
    (2) Nhấp vào đăng nhập

3. (1) Nhấp vào chuyển tiền
    (2) Nhấp vào chuyển khoản trong VietinBank

4. (1) Nhấp vào chọn tài khoản chuyển
    (2) Điền tài khoản thụ hưởng và nội dung chuyển khoản
    (3) Điền số tiền chuyển
    (4) Nhấp vào chấp nhận

5. (1) Hãy xác nhận lại thông tin chuyển khoản là chính xác
    (2) Nhấp vào chấp nhận

6. (1) Hãy điền mật khẩu OTP
    (2) Nhấp vào chấp nhận